ناردانا | انواع رنگ دهی در css
مطالب مرتبط

انواع رنگ دهی در css

نویسنده : ناردانا
تاریخ : 1399-08-15
انواع رنگ دهی در css

رنگ ها را میتوان به ۳ حالت :

۱- rgb

۲- hex

۳- hsl
به المان های خود اعمال کنیم.

RGB ها در css
در این نوع المان با اعمال ۳ مقدار آبی قرمز سبز میتوان برای المان خود رنگی را اعمال کرد
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Nardana</title>
</head>
<body>
<style>
#color
{
<!-- rgb(red,green,blue) --> از طریق این کد میتوان رنگ مورد نظر را اعمال کرد و هر کدام از red,green,blue مقداری بین ۰ - ۲۵۵ را خواهند گرفت.
color: rgb(255,1,45);
}
</style>
<span id="color">nardana</span>
</body>
</html>
RGBA ها در css
در این نوع المان با اعمال ۴ مقدار آبی قرمز سبز و پوشش میتوان برای المان خود رنگی را اعمال کرد
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Nardana</title>
</head>
<body>
<style>
#color
{
<!-- rgba(red,green,blue,alpha) --> از طریق این کد میتوان رنگ مورد نظر را اعمال کرد و هر کدام از red,green,blue مقداری بین ۰ - ۲۵۵ را خواهند گرفت.به جز alpha که مقدار بین ۰ تا ۱برای شفافیت نوع رنگ انتخابی است
color: rgba(255,1,45,0.5); رنگ انتخابی با ۰.۵ شفافیت
}
</style>
<span id="color">nardana</span>
</body>
</html>
HEX ها در css
در این نوع المان با اعمال ۳ مقدار آبی قرمز سبز به صورت hexdecimal یا هگزادسیمال میتوان برای المان خود رنگی را اعمال کرد
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Nardana</title>
</head>
<body>
<style>
#color
{
<!-- #rrggbb --> از طریق این کد میتوان رنگ مورد نظر را اعمال کرد و هر کدام از red,green,blue مقداری بین ۰۰ - ff را خواهند گرفت.
color: #424242;
color: #c1c1c1; در این نوع قطعه کد باید ابتدا # قرار داد و بعد از آن هگز دسیمال مقدار خود را وارد میکنیم برای شفافیت هم باید ۲ بیت به آخر آن اضافه کرد
color: #42424244;
}
</style>
<span id="color">nardana</span>
</body>
</html>
HSL ها در css
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Nardana</title>
</head>
<body>
<style>
#color
{
<!-- hsl(hue, saturation, lightness) --> از طریق این کد میتوان رنگ مورد نظر را اعمال کرد و هر کدام از hue,saturation,lightness که برای قسمت hue مقداری بین ۰ - ۳۵۹ قرار داده میشود و برای saturation که به صورت درصد بین ۰ تا ۱۰۰ درصد برای اشباع و برای مقدار lightness که درصد روشنایی رنگمان می باشد بین ۰ تا ۱۰۰ درصد مقدار را باید قرار داد
color: hsl(185,1%,45%);
}
</style>
<span id="color">nardana</span>
</body>
</html>

تماس

تماس با ما

آدرس ناردانا

استان قزوین شهر قزوین پارک علم و فناوری امام خمینی

ایمیل

info@nardana.ir

شماره تماس

09397582038

در حال ارسال...
اطلاعات ثبت گردید.