ناردانا | انواع نوع داده ای در جاوا

انواع نوع داده ای در جاوا

نویسنده : ناردانا
تاریخ : 1399-08-10
نوع داده ای,انواع,داده ای,جاوا

براساس نوع داده ی یک متغیر، سیستم عامل حافظه را اختصاص می دهد و تصمیم می گیرد که چه چیزی می تواند در حافظه ی در نظر گرفته شده ذخیره شود. بنابراین با اختصاص انواع مختلف داده به متغیرها، می توانید اعداد صحیح، اعداد اعشاری یا کاراکترهایی را به این متغیرها اختصاص دهید.

متغیر ها در جاوا مانند سایر زبان های برنامه نوسی از چندین نوع معرفی شده اند که شامل :
انواع داده ای اولیه

انواع داده ای مرجع یا شیء

انواع داده ای اولیه عبارتند از :

نوع داده ای ( Byte ) در جاوا
نوع داده ای ( Byte ) در جاوا
byte a = 85;byte b = 2;System.out.println("" + a + " " + b);
نوع داده ای ( Short ) در جاوا
نوع داده ای ( Short ) در جاوا
short a = 85;System.out.println("" + a);
نوع داده ای عدد ( Int ) در جاوا
نوع داده ای عدد ( Int ) در جاوا
int a = 85;System.out.println("" + a);
نوع داده ای ( Long ) در جاوا
نوع داده ای ( Long ) در جاوا
long a = 85;System.out.println("" + a);
نوع داده ای ( Float ) در جاوا
نوع داده ای ( Float ) در جاوا
float a = 85.87f;System.out.println("" + a);
نوع داده ای ( Double ) در جاوا
نوع داده ای ( Double ) در جاوا
double a = 85.4567d;System.out.println("" + a);
نوع داده ای ( Boolean ) در جاوا
نوع داده ای ( Boolean ) در جاوا
boolean a = true; // falseSystem.out.println("" + a);
نوع داده ای ( Char ) در جاوا
نوع داده ای ( Char ) در جاوا
char a = "a";System.out.println(a);
نوع داده ای ( String ) در جاوا
نوع داده ای ( String ) در جاوا
char a = "Nardana";System.out.println(a);
انواع داده ی مرجع
انواع داده ی مرجع
class Animal{Animal(){System.out.println("Animal");}}Animal animfirst = new Animal();

تماس

تماس با ما

آدرس ناردانا

استان قزوین شهر قزوین پارک علم و فناوری امام خمینی

ایمیل

info@nardana.ir

شماره تماس

09397582038

در حال ارسال...
اطلاعات ثبت گردید.